starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

A A A

 

Deklaracja dostępności

 Zespól Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki:

www.zsteresin.powiatsochaczew.pl

 Data publikacji strony internetowej: 2018.02.13

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021.01.14

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia, filmy oraz grafiki nie posiadają alternatywnych opisów dla osób niewidomych
 • formularz zapisu newsletter e-mail nie weryfikuje poprawności danych i nie identyfikuje błędów

 Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • multimedia nadawane na żywo
 • treści od innych podmiotów

 Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • wyróżnienie odnośników
 • wersja kontrastowa strony

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator: Aneta Podrażka  pedagog@zsteresin.pl

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Starosta Powiatu Sochaczewskiego
 • adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65,  96–500 Sochaczew
 • e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl
 • telefon: Sekretariat: tel. 046 864 18 40, faks 046 864 18 71

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 

 Dostępność architektoniczna

 Siedziba Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Teresinie, ul. Aleja XX–lecia 12

Do siedziby Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie można dojechać pociągiem relacji Sochaczew – Warszawa lub pociągiem relacji Łowicz Główny – Warszawa. Dojście od dworca kolejowego do szkoły wynosi  około 800 m. Można również dojechać autobusem relacji Żyrardów – Teresin, odległość do szkoły około 800 m.

Rozkład jazdy pociągów znajduje się na stronie  www.mazowieckie.com.pl

Rozkład jazdy autobusów znajduje się na stronie www.pksgrodzisk.com.pl

 

 Opis ogólny budynku przy ul. Aleja XX–lecia 12

 • Teren szkoły jest ogrodzony, prowadzą do niego 2 wejścia: jedno do budynku szkoły, drugie do wejścia na warsztaty szkolne. Budynek szkoły stanowi bryłę składającą się z budynku głównego i budynku  hali sportowej połączonych łącznikiem.
 • W budynku głównym znajdują się sale lekcyjne, sekretariat, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, kierownika kształcenia praktycznego, pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Wejście główne do budynku dla uczniów, pracowników i interesantów jest od ulicy Aleja XX–lecia 12. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze.
 • Wejście do budynku warsztatów szkolnych znajduje się od strony ulicy Aleja XX–lecia 12, w tym budynku nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, nie ma wejścia dla interesantów, Ci załatwiają wszystkie sprawy w budynku szkoły. Warsztaty szkolne przeznaczone są wyłącznie dla uczniów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście na halę sportową, natomiast przy wejściu głównym pomaga wyznaczony pracownik. W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części hali sportowej.
 • Na terenie szkoły wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: przed wejściem głównym oraz wjazd od strony warsztatów szkolnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, technologii wzmacniających sygnał, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się z Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie drogą elektroniczną 

e-mail: sekretariat@zsteresin.pl 

 

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

powiat sochaczew powiat sochaczew
147096 odwiedzin