starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

Zał.1 Karta Zgłoszenia Ucznia

A A A

 

                         

 

Link do wydrukowania:Zał_1_Karta_Zgłoszenia_Ucznia_do_mobilności (2).docx

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA

 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego - Edycja 2023" o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000146582 realizowanego w ramach Programu Erasmus +, Akcji KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

CZĘŚĆ A.

DANE UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

 

Imię

 

Nazwisko

 

Płeć

                           

Obywatelstwo

 

Data urodzenia (dd.mm. rrrr)

 

Wiek

 

Adres zamieszkania
(ulica, kod pocztowy, miasto)

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

Klasa/imię i nazwisko wychowawcy

 

 

CZĘŚĆ B.

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej:

 

Adres zamieszkania,                 w przypadku, jeśli jest inny niż dziecka:

 

Telefon kontaktowy:

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:

 

Adres zamieszkania,                w przypadku, jeśli jest inny niż dziecka:

 

Telefon kontaktowy:

 

E-mail do rodzica/opiekuna:

 

 

 

 

 

  ……..….………………….…….………..………………………………………………..

                                                                                                         Data i czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

 

CZĘŚĆ C.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia kandydat/kandydatka)

 

Średnia ocen ucznia za ostatni ukończony semestr nauki

z przedmiotów ogólnych

 

Średnia ocen z przedmiotów kierunkowych za ostatni zakończony semestr nauki

 

Uzyskana ocena z języka angielskiego za ostatni zakończony semestr nauki

 

Kryteria mniejszych szans - ze względu na złą sytuację ekonomiczną, społeczną, pochodzenie z rodziny wielodzietnej lub niepełnej, niepełnosprawność, zdrowie etc.

 

 

Ocena z zachowania

z ostatniego zakończonego semestru nauki

 

Szczególne osiągnięcia ucznia w zakresie konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów sportowych, aktywności na rzecz Szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz (podać również rok lub przybliżoną datę osiągnięcia)

 

Frekwencja z ostatniego zakończonego semestru nauki

 

 

 

 

 

  ……..….………………….…….………..………………………………………………..

                                                                                                         Data i czytelny podpis ucznia oraz wychowawcy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA

 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego - Edycja 2023" o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000146582. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Unię Europejską.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie danych osobowych mojego dziecka do systemów informatycznych Zespółu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, ul. XX-lecia 12, 96-515 Teresin.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mai : iodo@spotcase.pl

Ponadto, zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. Państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

                                                                                                            

 

  ……..….………………….…….………..………………………………………………..

                                                                                                         Data i czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

 

 

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin