starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Projekt ERASMUS 2024 Wersja kontrastowa

Regulamin rekrutacji 2024

A A A

 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do mobilności

w projekcie

Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego - Edycja 2023

 

Beneficjent:

Zespół Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Teresinie

 

nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000146582

Inicjatywa finansowana jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

 

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego - Edycja 2023” to inicjatywa realizowana przez Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, z siedzibą przy ul. Aleja XX-lecia 12, 96-515 Teresin.
 2. W projekcie przewidziana jest realizacja mobilności ponadnarodowej uczniów do Grecji.
 3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET).
 4. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych uczestników i realizacja praktyk.
 5. Niniejszy regulamin definiuje zasady naboru do mobilności ponadnarodowej uczniów (dalej: mobilność).
 6. Udział w rekrutacji jest jednoznaczny z zapoznaniem się z zapisami regulaminu oraz akceptacją jego zapisów.

Rozdział II. Mobilność i zakres wsparcia

 

 1. Wymiar czasowy mobilności to 12 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż – łącznie 14 dni.
 2. Realizacja mobilności planowana jest na dni od 23 września 2024 roku do 4 października 2024 roku. Jest to okres realizacji zajęć merytorycznych – praktyk zawodowych przewidzianych w programie mobilności podczas wyjazdu zagranicznego. Podróż do Grecji i powrót do Polski następuje dzień przed i dzień po zakończeniu praktyk.
 3. Zajęcia odbywać się będą w organizacji przyjmującej, Olympus Education Services (OES), Μ. Alexandrou str. & Riga Fereou str., 60065 Nei Pori, Grecja (dalej: Partner).
 4. W trakcie praktyk uczniowie biorący udział w projekcie będą realizować zadania wskazane przez mentorów uczestniczących w projekcie po stronie polskiej i greckiej.
 5. Zajęcia będą odbywały się łącznie przez 10 dni wskazanych przez opiekunów, w wymiarze od 6 do 8 godzin dziennie. Ponadto, w trakcie mobilności 2 dni zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego. W czasie wolnym od zajęć uczniowie będą brali udział w aktywnościach związanych z integracją, wypoczynkiem, wskazanych przez opiekunów.
 6. W mobilności udział weźmie dwudziestu ośmiu uczniów z Polski, wyłonionych w ramach rekrutacji oraz czterech przedstawicieli kadry nauczycielskiej szkoły z Polski, którzy będą pełnić rolę opiekunów i mentorów w trakcie mobilności.
 7. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia na terenie Grecji, ubezpieczenia, realizacji programu merytorycznego i programu kulturowego pokrywane są przez Szkołę w ramach środków pozyskanych na realizację przedsięwzięcia                        z funduszy Unii Europejskiej (patrz: Rozdział 1, pkt 3.). Szczegółowy zakres wsparcia wskazany zostanie w Umowie z Uczestnikiem, której wzór stanowi załącznik do regulaminu. Dodatkowych informacji na ten temat udziela Koordynator projektu, pan Wicedyrektor Grzegorz Więcek.

Rozdział III. Zasady naboru do projektu

 

 1. W rekrutacji do projektu wyłonionych zostanie 28 uczestników mobilności.
 2. W rekrutacji do mobilności mogą wziąć udział uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczać będą do klas II, III,IV i V.
 3. Za przeprowadzenie rekrutacji, opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej, w tym Regulaminu Rekrutacji, Karty Zgłoszenia do Mobilności, Listy Wstępnej Uczestników oraz Listy Uczestników, przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna.
 4. Skład Komisji, ustalony przez Pana Dyrektora Szkoły, to:

Pan Grzegorz Więcek – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej oraz Koordynator Projektu

Pani Aneta Podrażka – Członek Komisji - pedagog

Pani Martyna Białowąs – Członek Komisji – nauczyciel języka angielskiego

Pani Małgorzata Rutecka – Członek Komisji - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 1. Kampania informacyjna na temat rekrutacji rozpoczyna się w dniu 29 maja 2024 roku. W tym dniu na stronie szkoły zostaną umieszczone informacje na temat naboru, które dostępne będą również w Sekretariacie Szkoły. Komisja Rekrutacyjna może podjąć dodatkowe działania związane z dotarciem do potencjalnych kandydatów, które udokumentowane zostaną w ramach raportu podsumowującego proces. Kampania realizowana będzie zgodnie z zasadą równego dostępu do informacji dla wszystkich potencjalnych uczestników.
 2. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 10 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 14 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00. W tym czasie Kandydaci, aby wziąć udział w rekrutacji, muszą złożyć niezbędną dokumentację rekrutacyjną w Sekretariacie Szkoły.
 3. Aby kandydatura ucznia mogła zostać wzięta pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną, muszą zostać spełnione następujące wymagania:

- Zgłoszenie musi objąć uzupełnione we właściwy sposób dokumenty tj. Kartę Zgłoszenia do Mobilności.

- Dokumenty muszą zostać uzupełnione w sposób czytelny.

- Podane dane muszą być prawdziwe. Kandydat/ka, zgłaszając się do udziału w Rekrutacji, poświadcza prawdziwość podanych danych. W przypadku, kiedy Komisja Rekrutacyjna wykryje nieprawidłowości w aplikacji Kandydata/ki, zostaje on skreślony z postępowania rekrutacyjnego.

- W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty muszą zostać podpisane we wskazanych miejscach przez rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata/ki.

- Dokumenty muszą zostać zgłoszone w terminie i w sposób określony w punkcie III.6. Regulaminu. Aplikacje zgłoszone po terminie lub w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

 1. Po skompletowaniu zgłoszeń do dnia 17 czerwca 2024 roku Komisja Rekrutacyjna dokona otwarcia aplikacji oraz ich oceny, przyznając punkty Kandydatom według niniejszego wzoru:

A: Średnia ocen ucznia za ostatni ukończony semestr nauki z przedmiotów ogólnych x 4; max 24 punkty,

B: Średnia ocen z przedmiotów kierunkowych za ostatni zakończony semestr nauki x 2; max 12 punktów,

C: Uzyskana ocena z języka angielskiego za ostatni zakończony semestr nauki x 4; max 24 punkty

D: Punkty przyznawane wg kryterium mniejszych szans ze względu na złą sytuację ekonomiczną, pochodzenie z rodziny wielodzietnej lub niepełnej, niepełnosprawność itp.; max 14 punktów, przyznawanych zgodnie z oceną Komisji na podstawie informacji ze zgłoszeń oraz po konsultacji z pedagogiem oraz Dyrektorem Szkoły,

E: Zachowanie – ocena z ostatniego zakończonego semestru nauki x 2; max 12 punktów,

F: Szczególne osiągnięcia ucznia w zakresie konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów sportowych, aktywności na rzecz Szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz; max 12 punktów przyznawanych zgodnie z oceną Komisji.

G: Frekwencja z ostatniego zakończonego semestru nauki:

               - 100-90% - 10 punktów

               - 89-80% - 5 punktów

               - 79-60% - 1 punkt

               - 59-0% - 0 punktów

Wynik ucznia= Wartość pkt A + wartość pkt B+ wartość pkt C + wartość pkt D + wartość pkt E + wartość pkt F + wartość pkt G = maksymalnie 108pkt.

 1. Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z zasadami niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, poglądy, wiarę, orientację i zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Ocena zgłoszeń dokonywana jest wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów punktowych wskazanych w punkcie III.8. regulaminu.
 2. Na podstawie uzyskanych przez Kandydata/ki punktów, udokumentowanych w ramach Karty Oceny Zgłoszenia do Mobilności, Komisja Rekrutacyjna tworzy Listę Wstępną, na którą składają się:

- Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie: imiona i nazwiska 28 kandydatów z najwyższą liczbą punktów, wraz z liczbą przyznanych punktów dla danej osoby;

- Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na listę rezerwową: imiona i nazwiska 3 uczniów z najwyższą liczbą punktów, niższą niż Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do uczestnictwa.

 1. Lista wstępna zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz udostępniona w sekretariacie szkoły w dniu 17 czerwca 2024 roku do godziny 13:00.
 2. Na odwołanie od decyzji Komisji uczestnicy rekrutacji, nie zakwalifikowani do udziału w projekcie, mają czas do 18 czerwca 2024 roku do godziny 13:00. Zgłoszenia mogą obejmować wyłącznie nieprawidłowości w zakresie przyznania punktów przez Komisję. Kandydat/ka ma prawo wglądu na oceny swojej aplikacji. Po spisaniu protokołu dotyczącego zgłaszanych nieprawidłowości, odwołanie podlega ocenie przez Komisję Rekrutacyjną oraz Dyrektora Szkoły.
 3. Po zakończonej procedurze odwoławczej Komisja Rekrutacyjna publikuje ostateczną Listę Uczestników w dniu 19 czerwca 2024 roku do godziny 12:00 na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Na listę składają się:

- Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie: imiona i nazwiska 28 kandydatów z najwyższą liczbą punktów, wraz z liczbą przyznanych punktów dla danej osoby;

- Kandydaci zakwalifikowani na listę rezerwową: imiona i nazwiska 3 uczniów z najwyższą liczbą punktów, niższą niż Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do uczestnictwa.

 1. Przebieg rekrutacji zostaje udokumentowany przez Komisję Rekrutacyjną w Protokole Rekrutacyjnym.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnictwo w naborze jest jednoznaczne z deklaracją chęci uczestnictwa w mobilności. Kandydaci, którzy z ważnych przyczyn losowych nie będą mogli wziąć udziału w mobilności, są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia faktu do Koordynatora Projektu. Szczegółowe zasady postępowania w takim przypadku opisuje dokument Umowa z Uczestnikiem, dołączony do niniejszego regulaminu.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek uczestnictwa w programie przygotowawczym, który odbywa się przed mobilnością. Szczegóły dotyczące jego zakresu oraz przebiegu zostaną przekazane uczniom zakwalifikowanym do udziału oraz uczniom rezerwowym przez Koordynatora projektu.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie, jego miejsce obejmuje pierwszy Kandydat/ka z listy z rezerwowej.

 

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami!

Załącznik 1 Karta Zgłoszenia do Mobilności

Załącznik 2 Wzór umowy z uczestnikiem

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew
149053 odwiedzin