starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O SZKOLE Aktualności Rekrutacja 2024/2025 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOKUMENTY VULCAN E-DZIENNIK zaloguj się Egzamin maturalny 2024 EGZAMINY ZAWODOWE KONKURSY Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Projekty międzynarodowe „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – II mobilność. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI RODO Kontakt Wersja kontrastowa

Erasmus+

A A A

Erasmus+

Podstawowe informacje o projekcie Erasmus+

 

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 Szkoła będzie realizować projekt "Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego" o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071076.                       

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus +, w ramach Akcji KA122-VET - krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wartość uzyskanego dofinansowania 56 654,00 Euro. Szczegółowe informację o projekcie będziemy publikować na niniejszej stronie projektowej i Facebooku szkoły.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie

Szkoła zdecydowała się na wnioskowanie ze względu na kluczowe potrzeby placówki i uczniów, na które odpowiada projekt, w tym zwiększanie kompetencji zawodowych uczestników, w tym osób o mniejszych szansach edukacyjnych, podnoszenie poziomu działań projektowych i atrakcyjności procesu edukacyjnego, podnoszenie europejskiego wymiaru kształcenia. Zagraniczne mobilności są odpowiedzią Szkoły na potrzeby i wyzwania przed jakimi stoi.  Jest to dla nas ważna szansa wspierania potencjału zawodowego naszych uczniów i kadry oraz ich kompetencji kluczowych.

W efekcie udziału w projekcie Szkoła spodziewa się:

- podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów technikum logistycznego i mechanicznego,

- wzmocnienia kompetencji kierowniczych kadry zarządzającej,

- podniesienia poziomu zainteresowania i zaangażowania nauczycieli, pracowników i uczniów w podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kształcenia i rozwoju, realizacji projektów międzynarodowych,

- włączenia innowacji w proces edukacyjny w zakresie kształcenia zawodowego i współpracy    z pracodawcami

- podniesienia wyników kształcenia, szczególnie wyników egzaminów zawodowych i maturalnego, w tym z języka angielskiego, rozwój kompetencji kluczowych – społecznych, obywatelskich.

- wyrównania szans edukacyjnych u uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich,

- zwiększenia kompetencji kadry oraz szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego,

- podniesienia wymiaru europejskiego placówki i jej konkurencyjności.

W ramach projektu planujemy następujące działania obejmujące następujące po sobie etapy:

  1. Planowanie i przygotowanie mobilności

- opracowywanie dokumentacji, procedur, narzędzi zgodnie z najlepszymi standardami jakości Erasmus +

- kampania informacyjna o projekcie i rekrutacja uczestników

- kursy przygotowawcze

- pomiar wiedzy, kompetencji, umiejętności realizowany przed mobilnością

- wdrożenie narzędzi monitoringu i ewaluacji działań projektowych na poziomie uczestników oraz projektu

  1. Mobilności uczniów i kadry

- realizacja mobilności uczniów: 14 dni dla 25 uczniów (15 technik logistyk, 10 technik mechanik) oraz 3 nauczycieli w roli opiekunów, praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach

- realizacja mobilności kadry: 9 dni dla 3-4 uczestników, kurs zawodowy z zakresu usprawniania procesu organizacji praktyk zawodowych i włączaniu narzędzi informatycznych do kształcenia

  1. Promocja i upowszechnianie rezultatów

- kampania o projekcie, Erasmus+ i innych europejskich projektów na rzecz edukacji, skierowana do uczniów i kadry

- promocja projektu przez cały czas jego trwania, skierowana do grup wewnętrznych i zewnętrznych

- upowszechnianie, w tym na poziomie europejskim z zastosowaniem platform Erasmusa

- upowszechnianie realizowane przez uczestników

- wdrażanie rezultatów mobilności do działań bieżących szkoły

 

 

 

 

Rekrutacja uczniów do projektu „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"

 

Uwaga, uczniowie! Rozpoczynamy nabór do mobilności w projekcie Erasmus+. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału odbędą dwutygodniowy bezpłatny wyjazd do Grecji, w trakcie którego będą rozwijać kompetencje zawodowe i kluczowe biorąc udział w programie kształcenia realizowanym przy współpracy z greckimi przedsiębiorstwami.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru

 

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 16 stycznia 2023 roku od godziny 8:00 i potrwa do 19 stycznia 2023 roku do godziny 09:00.

Aby wziąć udział w naborze, w tym czasie należy złożyć dokumenty aplikacyjne, dołączone do artykułu, w sekretariacie szkoły.

 

Do udziału w mobilności zapraszamy uczniów klas II i III kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik mechanik. W rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni 25 osób, które wezmą udział w mobilności oraz uczestników z listy rezerwowej, którzy wezmą udział w przygotowaniach i w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej będą mieli pierwszeństwo do wyjazdu.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

 

- Aby wziąć udział w rekrutacji, należy uzupełnić, czytelnie podpisać i Kartę Zgłoszenia do Mobilności.

 

- Dokumenty muszą zostać uzupełnione w czytelny sposób (drukowanymi literami) lub na komputerze.

 

- W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów w wyznaczonych do tego miejscach przez rodzica lub opiekuna prawnego i ucznia aplikującego.

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnienia dokumentów znajdziecie w załączniku „Instrukcja Wypełnienia Karty”. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami (!), które są do pobrania z naszej strony.

 

Zagraniczna przygoda. Dlaczego warto wziąć udział w mobilności?

Projekty Erasmus + w Sektorze Kształcenia i szkolenie zawodowe to wyjątkowa inicjatywa, która stwarza okazję nie tylko do poznania nowego kraju, ale przede wszystkim pozyskania unikalnych kompetencji zawodowych i kluczowych, coraz bardziej cenionych w dalszej edukacji i na rynku pracy. A program akurat tego projektu prezentuje się naprawdę ciekawie!

 

W trakcie mobilności uczniowie będą realizować programy praktyk organizowane przez grecką instytucję przyjmującą. Każdy z zawodów biorących udział w projekcie będzie realizował własny program kształcenia, obejmujący przygotowanie i realizację określonych zadań w greckich przedsiębiorstwach. Wsparciem dla uczniów będą opiekunowie praktyk ze strony instytucji przyjmującej oraz nauczyciele naszej Szkoły biorący udział w projekcie. Programy praktyk zostały dołączone do artykułu w postaci załącznika.

 

Programy praktyk zostały opracowane w taki sposób, by rozwijać kompetencję zawodowe i praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie podstawy programowej kształcenia w ramach każdego zawodu technikum. Podniesienie poziomu wiedzy i zdobycie nowych kompetencji przełoży się z pewnością na lepsze wyniki w nauce – a wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo wzmocnią się kompetencję kluczowe uczniów co jest bardzo ważne. Uczestnicy podniosą praktyczna znajomość języków obcych, która jest ceniona na rynku pracy oraz stwarza szersze możliwości dalszego rozwoju dla młodych ludzi. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą mieli szansę przełamać barierę językową, nabyć nowe słownictwo oraz zwiększyć biegłość w posługiwaniu się angielskim – poprzez zajęcia w tym języku, kontakt z mentorami z Grecji. Dla wielu z Was z pewnością będzie to okazja, żeby przekonać się, że aby mówić, wystarczy… tylko wykonać ten pierwszy krok i nie stresować się!

 

Oprócz zajęć merytorycznych w programie przewidziano także program kulturowy, warsztaty, animacje i zajęcia terenowe. Wycieczka do słynnych Meteorów, rejs statkiem na malownicze wyspy, cudowne greckie plaże i magiczne miasteczka ukryte w górach… A do tego grecka kuchnia, muzyka, taniec – mobilność to wspaniała okazja, by poznać nowy kraj od tej turystycznej i tej mniej oczywistej strony. Blisko dwa tygodnie wyjazdu pozostawią po sobie niezapomniane wrażenia 😊

 

Wsparcie dla uczestników

Uczestnictwo w projekcie „Mobilności zagraniczne uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego” jest bezpłatne – koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem, realizacją programu czy ubezpieczeniem pokrywane są przez Szkołę ze środków pozyskanych z Programu Erasmus +.

 

Przygotowanie do mobilności i wsparcie mentorów

Uczniowie zakwalifikowani do mobilności odbędą specjalny kurs przygotowawczy, podczas którego m.in. wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego czy poświęconych Grecji. Przygotowanie ma na celu zwiększenie gotowości do odbycia wyjazdu, w tym pod kątem językowym, tak aby uczniowie przełamali strach przed posługiwaniem się językiem obcym i poznali słownictwo, które ułatwi im pracę podczas zajęć czy codzienne funkcjonowanie w nowym kraju.

 

Podczas samej mobilności, tak jak już to wskazaliśmy, uczestnikom towarzyszyć będzie kadra pedagogiczna szkoły, która nie tylko będzie czuwać nad Waszym bezpieczeństwem, ale również zapewni wsparcie w realizacji zadań i kontakcie z mentorami i pracownikami instytucji przyjmującej.

 

Zachęcamy do udziału w rekrutacji i trzymamy za Was kciuki!

 

Ważne terminy

16 stycznia 2023  godzina 8:00– rozpoczęcie rekrutacji

19 stycznia 2023  godzina 09:00 – zakończenie zbierania aplikacji

19 stycznia 2023 godzina 12:45 – publikacja listy wstępnej

20 stycznia 2023  godzina 10:00 – czas na ewentualne odwołania

20 stycznia 2023  godzina 14:45 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu, panem Wicedyrektorem Grzegorzem Więckiem.

 

UWAGA!!!

Podajemy listy uczniów wstępnie zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach realizacji projektu „Mobilność zagraniczna uczniów i kadry jako element podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”

Technik mechanik LISTA

Technik logistyk LISTA

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU W RAMACH PROJEKTU NR 2022-1-PL01-KA122-VET-000071076 pod linkiem:

https://zsteresin.powiatsochaczew.pl/newsshow/12877?title=-LISTA-UCZNIOW-ZAKWALIFIKOWANYCH-DO-WYJAZDU-W-RAMACH-PROJEKTU-NR-2022-1-PL01-KA122-VET-000071076&sochaczew=sochaczew

 

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYGOTOWANIA.

PRZED NAMI PODRÓŻ DO GRECJI.

 

W najbliższy piątek, 24 marca 2023 r., grupa dwudziestu pięciu uczniów z technikum mechanicznego i logistycznego rozpoczyna mobilność zagraniczną w ramach programu ERASMUS+, której celem jest realizacja praktyk zawodowych i tym samym podniesienie jakości kształcenia uczniów w naszej szkole.

Po zakończonej rekrutacji wyjazd poprzedziły zajęcia zrealizowane w ramach programu przygotowań do realizacji mobilności.

Uczniowie wzięli udział w przygotowaniu pedagogicznym, zwiększając swoją  gotowość  do odbycia wyjazdu zagranicznego, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją motywację do aktywnego udziału w projekcie i przygotowali się do współpracy w grupie w międzynarodowym środowisku.

Z dużym zaangażowaniem i ciekawością ze strony uczniów spotkały się zajęcia z zakresu przygotowania kulturowego. Przedmiotem tych zajęć były kwestie społeczne, zwyczaje i właściwe dla Grecji elementy etykiety, pozwalające uczniom na dobre funkcjonowanie w greckim społeczeństwie, jak również wiedza z zakresu historii, kultury, sztuki i dziedzictwa Grecji od czasów antycznych po dziś.

Przygotowanie językowe polegało na odbyciu zajęć z języka angielskiego i greckiego.

Udział w tych zajęciach przygotował uczniów do  przełamania bariery językowej i wypowiadania się w sposób swobodny, zrozumiały dla odbiorców. Zajęcia językowe stworzyły możliwość przypomnienia kluczowego słownictwa i zwrotów niezbędnych w życiu codziennym, zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie zwrotów, słownictwa użytecznego w pracy w danym zawodzie, przypomnienie zasad oficjalnej, formalnej komunikacji, umożliwiające uczniom swobodne uczestnictwo w wywiadach, wizytacjach i spotkaniach. W ramach komponentu językowego został zwiększony zasób słownictwa merytorycznego odpowiedniego dla danego kierunku kształcenia – umożliwiającego realizację programu merytorycznego mobilności.

 W czasie zajęć merytorycznych został szczegółowo omówiony program praktyk i powtórzono zagadnienia wynikające z tego programu zarówno dla uczniów technikum mechanicznego jak i logistycznego.

Nie bez znaczenia były spotkania o charakterze organizacyjnym w czasie których przedstawiono i przedyskutowano zasady obowiązujące uczniów podczas mobilności, kwestie bezpieczeństwa, ryzyka w trakcie wyjazdu oraz kluczowe zasady codziennego życia w Grecji. Zajęcia organizacyjne zostały także uzupełnione spotkaniem, w którym obowiązek uczestnictwa mieli nie tylko uczniowie, ale również rodzice. Podczas spotkań przekazane zostały kluczowe informacje na temat:

- planu mobilności i harmonogramu projektu,

- kwestii zw. z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, ubezpieczeniem,

- odpowiednim przygotowaniem do wyjazdu, tzn. co zapakować i zabrać na wyjazd,

- kontaktu z opiekunami podczas mobilności

- obowiązków i praw uczestników oraz regulaminu wyjazdu.

Ostatnie spotkanie z tego zakresu jeszcze przed uczestnikami w najbliższy piątek, 24 marca o godz. 06:45 tuż przed wyjazdem.

Po tym spotkaniu, które poprowadzi p. Grzegorz Więcek – szkolny koordynator projektu, uczestnicy mobilności rozpoczną podróż do Grecji pod opieką p. p. A. Podrażki, J. Sobczak i R. Przygody.

Życząc szczęśliwej drogi czekamy na bieżące relacje z wyjazdu.

Powodzenia.

PLAKAT