starostwo powiatowe w sochaczewie

Akualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2020/2021 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW PROJEKT: "ZAWODOWCY NA START" PROJEKT: "DZIAŁAJ LOKALNIE" Projekt SGGW- Akademia Przyszłości Projekt Erasmus+ "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Kadry Dla Przemysłu EGZAMIN MATURALNY 2020 EGZAMINY ZAWODOWE 2020 RODO KONKURSY WYNIKI EGZAMINÓW

Projekt Erasmus+

A A A

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

,,Europejski staż dla zawodowców w roku 2019”

o numerze 2018-1-PL01-KA102-049581 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 • 1

Uczestnicy i kryteria formalne uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt jest skierowany do uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/19 odbywają naukę w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. XX-lecia 12, 96-515 Teresin, w związku z tym rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas I, II, III roku szkolnego 2018/19.
 2. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 8 uczestników i uczestniczek z kierunku:

technik logistyk

technik mechanik

technik elektroenergetyk

Ponadto zostanie wybranych 4 uczniów wpisanych na listę rezerwową.

 1. O wyborze uczestników (stażystów) decydować będą następujące czynniki:
 2. a) Ocena (Do projektu kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą liczbą punktów);

- ocena z zachowania;

- oceny z przedmiotów zawodowych na półrocze 2018/2019 (klasa II,III);

- średnia ocen za I półrocze (klasa I);

- wyniki z testu z języka angielskiego;

 1. b) Pozytywna opinia wychowawcy.
 2. c) Udział w konkursach międzyszkolnych z przedmiotów zawodowych.
 3. d) Status materialny i społeczny (projekt skierowany jest do młodzieży z rodzin o niższym statusie materialnym, niepełnym, wielodzietnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym (z dysfunkcjami)).

W przypadku, gdy dwóch kandydatów do objęciem wsparcia zostanie tak samo ocenionych, to zakwalifikowany zostanie kandydat o niższym poziomie dochodowym na członka rodziny i/lub zameldowany na terenie wiejskim.

 1. e) Zgoda opiekuna prawnego do udziału w projekcie i stażu.
 2. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do dnia 12.02.2019r. do złożenia podpisanego przez siebie oraz rodziców/opiekunów prawnych regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 3. Uczestnicy Projektu muszą wziąć udział w obowiązkowych zajęciach językowych oraz w zajęciach z przygotowania kulturowo - pedagogicznego.
 4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego udziału w akcji upowszechniania rezultatów Projektu.

 

 • 2

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym

 1. Kandydaci i Kandydatki na Uczestników i Uczestniczki Projektu muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie 04.02.2019r. następujące dokumenty:
 2. Formularz zgłoszeniowy podpisany przez kandydata/tkę i rodzica/opiekuna prawnego;
 3. Wypełnioną ankietę rekrutacyjną podpisaną przez kandydata/tkę (uczeń wypełnia część A, w części B tylko pierwszą stronę ankiety);
 4. Zaświadczenie o statusie materialnym i dochodach.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych proszę składać w foliowej koszulce w ww. wymienionej kolejności, nie zszywać ankiety rekrutacyjnej.

 

 • 3

Rekrutacja

 1. Skład komisji Rekrutacyjnej:
 • Dyrektor szkoły – Ewa Odolczyk
 • V-ce Dyrektor szkoły - Grzegorz Więcek
 • Nauczyciel zawodu – technik logistyk – Justyna Pawłowska, technik mechanik – Krzysztof Paradowski, technik elektroenergetyk – Piotr Gut
 • Nauczyciel języka angielskiego/obcego – Jolanta Sobczak, Dominika Kubiak Szczudło
 1. Proces rekrutacyjny jest jednoetapowy. Rekrutacja będzie prowadzona od 11.01.2019r. do 22.02.2019r.
 2. Sposób przyznawania punktów w procesie rekrutacyjnym.
 3. Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 6 (punkty odpowiadają uzyskanym ocenom za następujące wyniki z przedmiotów na półrocze dot. kl. II i III oraz średnia ocen za I półrocze klasa I):
 • Zachowanie
 • Ocena z przedmiotów zawodowych

           Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 20 (na podstawie testu z języka angielskiego, odbywającego się przed komisją i w języku angielskim) potwierdzające:

 • Wyniki z testu z języka angielskiego
 1. Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 10 potwierdzające opinię wychowawcy o kandydacie (punkty odpowiadają opinii wychowawcy o kandydacie, ocena obejmuje ocenę za ogólne zachowanie (od 1 do 4), stosunek ucznia do nauczycieli i kolegów (od 1 do 3).
 2. Kandydat otrzymuje noty punktowe od 1 do 10 za udział w konkursach międzyszkolnych (punkty odpowiadają uczestnictwu w konkursach, jeden punkt równa się uczestnictwo w jednym konkursie, uczestniczenie w więcej niż 10 konkursach równa się max. liczba punktów.
 3. Kandydat otrzymuje noty punktowe za niższy status społeczny (od 1 do 5, 1 – status materialny, 1 – status rodziny niepełnej, 1 – status rodziny wielodzietnej, 1 – kandydat z dysfunkcjami, 1 – zameldowanie na terenie wiejskim.
 4. Do projektu zostaną zakwalifikowani kandydaci/tki, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zgodnie z ilością przyznawanych punktów. Kolejność na liście świadczy o ilości uzyskanych punktów. Najwyższa liczba punktów to najwyższa pozycja na liście.
 5. W przypadku takiej samej liczby punktów zostaną zakwalifikowani kandydaci o niższym dochodzie na członka rodziny i/lub kandydaci zameldowani na terenie wiejskim.
 6. Podstawowa lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. 02.2019r.
 7. Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji Uczestników z listy podstawowej. Jeśli kandydaci z listy podstawowej nie będę wywiązywali się z regulaminu uczestnictwa w Projekcie, będą opuszczali zajęcia z przygotowania językowo-pedagogiczno- kulturowego lub/i nie będą w stanie wykazać się przyrostem wiedzy w zakresie języka włoskiego zostaną przeniesieni na listę rezerwową lub skreśleni z listy podstawowej w rażących przypadkach lekceważenia zajęć. Kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w Projekcie zgodnie z osiąganymi wynikami z języków obcych i obecności na zajęciach z przygotowania językowo-pedagogiczno- kulturowego.
 8. W przypadku, gdy z klasy o danym poziomie (klasa I,II,III) nie zakwalifikuje się liczba uczniów, dla której przyznano liczbę miejsc staży zagranicznych określonych w Projekcie, wolne miejsca uczestników z danej klasy przejdą na korzyść uczniów, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów.
 • 4

Postanowienia końcowe

 1. Kandydat może wnieść do Dyrektora odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 2 dni roboczych wskazując, które punkty Regulaminu zostały złamane.
 2. W powyższym przypadku Dyrektor zwraca się ponownie do Komisji o ponowną analizę decyzji. Komisja składa pisemnie stosowne wyjaśnienie.
 3. Ostateczne zatwierdzenie listy przez Dyrekcję nastąpi 28.02.2019 r. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej szkoły http://www.zsteresin.edu.pl/, w zakładce aktualności, na szkolnym facebooku oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.
 4. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zmiany terminów ze względu na ilość kandydatów i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub przypadki losowe.

 

Opracował:

 

Koordynator Projektu UPEMI : Magdalena Sadowska

 

Koordynator Projektu w szkole: Ewa Odolczyk

 

Zatwierdził:

Prezes Zarządu UPEMI: Wiesław Różański

50206 odwiedzin