starostwo powiatowe w sochaczewie

Akualności O SZKOLE Kontakt DOKUMENTY REKRUTACJA 2020/2021 DLA UCZNIÓW I RODZICÓW PROJEKT: "ZAWODOWCY NA START" PROJEKT: "DZIAŁAJ LOKALNIE" Projekt SGGW- Akademia Przyszłości Projekt Erasmus+ "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Kadry Dla Przemysłu EGZAMIN MATURALNY 2020 EGZAMINY ZAWODOWE 2020 RODO KONKURSY WYNIKI EGZAMINÓW

PROJEKT: "ZAWODOWCY NA START"

A A A

 

 

Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr  RPMA.10.03.01-14-7147/16

pt: „Zawodowcy na start”

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników/czek do udziału w Projekcie „Zawodowcy na start” projekt nr RPMA.10.03.01-14-7147/16.

 

 • 1 Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu przewidzianym dla uczestników/czek/uczennic Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, przy Al. XX-lecia 12, 96-515 Teresin, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczniów/uczennic oraz ich prawa i obowiązki w trakcie udzielania wsparcia.

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 2. projekt – rozumie się przez to projekt pn. „Zawodowcy na start”,realizowany w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r. , na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16,
 3. forma wsparcia – rozumie się przez to  dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły, w których będą brać udział uczniowie i uczennice tj.: staże zawodowe, zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe, warsztaty, szkolenia, kursy, wyjazdy edukacyjne, zajęcia prowadzone w szkole wyższej, zajęcia laboratoryjne), umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
 4. staż zawodowy – rozumie się przez to odbycie u pracodawcy lub przedsiębiorcy stażu obejmującego realizację kształcenia zawodowego praktycznego wykraczającego poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez uczniów techników lub praktyk zawodowych przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, finansowanych w ramach projektu,
 5. beneficjent/Organizator Projektu – rozumie się przez to Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie,
 6. partner – rozumie się przez to Powiat Sochaczewski/ Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, XX-lecia 12, 96-515 Teresin
 7. biuro projektu – rozumie się przez to siedzibę Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 18 lok. 16,
 8. personel projektu – rozumie się przez to pracowników Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego realizujących projekt.
 9. Zespół Szkół – rozumie się przez to objęty wsparciem w ramach projektu Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie prowadzący kształcenie zawodowe, którego organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski,

 

 1. uczeń/uczennica – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a uczęszcza do Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie,
 2. uczestnik/uczestniczka – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie na poszczególne formy wsparcia,
 3. rodzic – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego ucznia Zespołu Szkół.
 4. uczeń z niepełnosprawnością – rozumie się przez to ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 5. Siedziba beneficjenta mieści się w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16.

   Biuro projektu mieści się w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16.

 1. Punkt rekrutacyjny mieści się w siedzibie Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie,

Al. XX-lecia 12,

96-515 Teresin

 1. Formy wsparcia uwzględniają politykę równości szans kobiet i mężczyzn.
 2. Termin realizacji projektu: od 01  września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

 

 • 2 Cele organizacji wsparcia

Wsparcie  w ramach projektu  organizowane jest w celu:

 1. zwiększenia efektywności i jakości kształcenia ukierunkowanego na dostosowanie go do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 2. zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej,
 3. zapewnienia pomocy uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym poszukiwaniu pracy,
 4. wzmocnienia współpracy pomiędzy uczestniczącymi uczniami Zespołu Szkół.

 

 • 3 Uczestnicy/uczestniczki projektu
 1. Projekt adresowany jest do co najmniej 110 uczniów/uczennic (30K/80M) uczących się w Zespole Szkół w województwie mazowieckim.
 2. Kierunki wsparcia adresowane są dla uczniów/uczennic z następujących kierunków nauczania:
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego – wsparcie zostanie udzielone minimum 7 uczniom/uczennicom
 • Technik logistyk – wsparcie zostanie udzielone minimum 54 uczniom/uczennicom
 • Technik mechanik – wsparcie zostanie udzielone minimum 26 uczniom/uczennicom
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – wsparcie zostanie udzielone minimum 8 uczniom/uczennicom
 • Technik mechanizacji rolnictwa – wsparcie zostanie udzielone minimum 15 uczniom/uczennicom[1]
 1. O zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności decyduje posiadany status ucznia, weryfikowany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Uczeń programowo najwyższej klasy może brać udział w projekcie maksymalnie do 31 sierpnia, tj. do końca roku szkolnego – zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
 2. Kwalifikowalność ucznia/uczennicy w projekcie potwierdzana jest na etapie rekrutacji oraz bezpośrednio przed udzieleniem jemu/jej pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 

 • 4 Rekrutacja
 1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
 2. Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch etapach:
 3. I ETAP – ocena formalna – dokonana na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 2, 5;
 4. II ETAP – kwalifikujący na poszczególne formy wsparcia na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 1,§ 6.
 5. Procedura rekrutacji do projektu prowadzona jest w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019  z uwzględnieniem wolnych miejsc w projekcie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wymagań i kryteriów opisanych § 5 i § 6 oraz zapoznanie się zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnych w biurze projektu/punkcie rekrutacyjnym.
 7. W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne poświadczone powinny zostać poświadczone podpisem rodzica.
 8. O zakwalifikowanie do projektu (kwalifikacja w ramach  I etapu) decydować będzie:
 9. wypełnienie przez ucznia/uczennicę i złożenie w formie papierowej do punktu mieszczącego się w siedzibie Zespołu Szkół (koordynator - dyr. Ewa Odolczyk): formularza zgłoszeniowego udziału w projekcie(załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (załącznik nr 2) ,deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3), zakresu danych osobowych uczestników/czek powierzonych do przetwarzania (załącznik nr 4), informacji o uczestniku/czce (załącznik nr 5), zgody na prezentację wizerunku (załącznik nr 6),Zakresu danych osobowych do zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego (załącznik nr 7) oraz oświadczenia o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 8), stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu,
 10. spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych opisanych w 5 niniejszego Regulaminu,
 11. pozytywna weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym.
 12. O zakwalifikowaniu na poszczególne formy wsparcia ( II etap rekrutacji) decydować będzie:
 13. spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych opisanych w 6 niniejszego Regulaminu,
 14. pozytywna weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym.
 15. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczy Kierownik projektu.
 16. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje Kierownik projektu.
 17. Kwalifikacji kandydatów/ek do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna co najmniej w składzie:
 18. przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - Kierownik projektu,
 19. członków Komisji Rekrutacyjnej - Koordynator z ramienia partnera, nauczyciel przedmiotu zawodowego.
 20. Decyzję każdorazowo o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w projekcie Komisja Rekrutacyjna podejmuje nie później niż na 7 dni od zakończenia posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 21. Komisja Rekrutacyjna po każdym posiedzeniu zobowiązana jest przekazać do biura projektu Protokół Komisji Rekrutacyjnej wraz z listami uczestników/czek. Listy uczestników/czek będą dostępne w punkcie rekrutacyjnym w Zespole Szkół  – na tablicy ogłoszeń oraz w Biurze projektu.
 22. Procedura odwoławcza
 23. Kandydat może wnieść do Dyrekcji szkoły odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 2 dni roboczych wskazując, które przepisy Regulaminu zostały złamane.
 24. W powyższym przypadku Dyrektor zwraca się ponownie do Komisji o ponowną analizę decyzji. Komisja składa pisemnie stosowne wyjaśnienie.
 25. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zmiany terminów ze względu na ilość kandydatów i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub przypadki losowe.

 

 • 5 I etap rekrutacji – rekrutacja uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie
 1. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem jej ogłoszenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół, na stronie internetowej beneficjenta i partnera.
 2. Kandydaci do projektu muszą dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na tablicy szkolnej/strony internetowej beneficjenta i partnerów projektu następujące dokumenty:
 3. Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami podpisany przez kandydującego ucznia/uczennicę oraz  rodzica w przypadku ucznia /uczennicy niepełnoletniej.
 4. Do projektu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 110 uczniów/uczennic z zachowaniem parytetu płci (30K/80M) (I etap). Uczestnik/uczestniczka musi wziąć udział w minimum 3 formach wsparcia przewidzianych w projekcie. Pierwszeństwo w projekcie mają osoby z niepełnosprawnością[2]. Kwalifikacja nastąpi z uwzględnieniem liczby osób następujących kierunków nauczania:
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego – wsparcie zostanie udzielone minimum 7 uczniom/uczennicom
 • Technik logistyk – wsparcie zostanie udzielone minimum 54 uczniom/uczennicom
 • Technik mechanik – wsparcie zostanie udzielone minimum 26 uczniom/uczennicom
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – wsparcie zostanie udzielone minimum 8 uczniom/uczennicom
 • Technik mechanizacji rolnictwa – wsparcie zostanie udzielone minimum 15 uczniom/uczennicom[3]
 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc w projekcie dodatkowym kryterium formalnym będzie ocena z zachowania (wzorowe: 6 pkt., bardzo dobre: 5 pkt., dobre: 4 pkt., poprawne: 3 pkt., nieodpowiednie: 2 pkt., naganne: 1 pkt.), następnie zamieszkanie na obszarze wiejskim (TAK: 3 pkt., NIE: 0 pkt.)
 2. Listy uczestników / czek, wraz z listą osób rezerwowych (min. 5 osób dla poszczególnych form wsparcia) zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń nie później niż 7 dni od podpisania protokołu z I etapu rekrutacji.  
 • 6 II ETAP rekrutacji – rekrutacja na poszczególne formy wsparcia
 1. Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia (II etap rekrutacji) nastąpi na podstawie następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
 2. Kryterium kwalifikacyjne podstawowe (kryterium ogólne):
 • Wyniki oceny predyspozycji zawodowych dla wszystkich form wsparcia – kryterium podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu;
 • W Przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc w poszczególnych formach wsparcia (opisanych w §7, ust.1, lit. b), dodatkowym kryterium branym pod uwagę będzie średnia ocen ze świadectwa uzyskana w ostatnim roku nauki przed przystąpieniem do projektu[4]:
  • 5,0 - 6,0 – 6 punktów,
  • 4,0 - 5,0 – 5 punkty,
  • 3,0 - 4,0 – 4 punkty,
  • 2,0- 3,0 – 3 punkty.

 

 1. Wymienione wyżej kryteria umożliwiające zakwalifikowanie na poszczególne formy wsparcia muszą zostać spełnione przez wszystkich uczestników i uczestniczki.
 2. Oceny predyspozycji zawodowych uczestników/czek zostaną przeprowadzone po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, nie później niż 7 dni od podpisania protokołu I etapu rekrutacji.
 3. Listy uczestników/czek na poszczególne formy wsparcia, wraz z listą osób rezerwowych (min. 5 osób dla poszczególnych form wsparcia zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń nie później niż 7 dni od podpisania protokołu z II etapu rekrutacji.
 • 7 Charakterystyka form wsparcia
 1. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
 2. zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe– wsparcie przewidziane jest w formie kursów zawodowych, warsztatów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, wyjazdów edukacyjnych oraz zajęć na uczelniach wyższych na terenie woj. mazowieckiego[5]:
 • kurs programu Solid Edge 2016 ST
 • kurs z programu CAD-EDUKACJA Edge Cam 2016
 • kurs operatora wózków widłowych
 • kurs spawacza
 • kurs z Inteligentnej Specjalizacji „Inteligentne systemy zarządzania”
 • zajęcia z języka angielskiego zawodowego
 • warsztaty biznesowe w ramach 4 bloków tematycznych z trenerem Uczelni Wyższej na terenie województwa mazowieckiego: „Zarządzanie czasem i odporność na stres”; „Budowanie i Zarządzanie Zespołem, praca zespołowa”; „Inteligencja emocjonalna w praktyce, komunikatywność i praca w grupie”; „Postaw na talenty kreatywność i innowacyjność”
 • warsztaty i zajęcia laboratoryjne na Uczelni Wyższej/wyjazd do zakładu pracy na terenie województwa mazowieckiego – zajęcia laboratoryjne dla technika logistyka, zajęcia laboratoryjne i wyjazd do zakładu pracy dla technika OZE i technika elektroenergetyka, zajęcia laboratoryjne i wyjazd do zakładu pracy (branża produkcyjna) dla technika mechanika

 

 1. staże zawodowe w przedsiębiorstwach– realizowane będą w czasie wolnym od zajęć szkolnych (uwzględniając weekendy, ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne), w przedsiębiorstwach na terenie województwa mazowieckiego. Celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu a także umożliwienie uczniom pokazania pracy w realnych warunkach firmy i wyrobienie pożądanych nawyków (obowiązkowość, punktualność i in.). Skierowane są dla 80 uczniów/uczennic w wymiarze minimum 160 godzin.

 Program staży zawodowych zostanie przygotowany z uwzględnieniem potrzeb szkoły, pracodawców i uczniów/uczennic zgłaszających chęć udziału w projekcie.

Praktyczna nauka zawodu  w ramach  stażu realizowana będzie na warunkach określonych w „Umowie na realizację stażu w ramach projektu” i pod nadzorem opiekunów wyznaczonych u danego pracodawcy.

Uczestnikom/czkom odbywającym praktyczną naukę zawodu (staże zawodowe) beneficjent zapewni odpowiednie przedsiębiorstwo na czas trwania stażu, do którego zostanie skierowany uczestnik/czka, opiekuna podczas odbywania stażu, materiały piśmiennicze, dziennik stażu, odzież ochronną podczas trwania stażu, szkolenie BHP u każdego przedsiębiorcy, zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów ( PKP, PKS, dot. II klasy, ZTM, TLK) lub oświadczenia o najniższym koszcie przejazdu na danej trasie.

Staże zawodowe będą odbywać się u przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Realizowane będą w terminach uzgodnionych z uczniami i przedsiębiorcami:

 • staż przebiegać będzie w wymiarze minimum 160 godzin pracy miesięcznej, w godzinach pracy obowiązujących u danego przedsiębiorcy,
 • za czas odbywania stażu uczniom/uczennicom przysługiwać będzie stypendium stażowe wypłacone po przeprowadzeniu przez ucznia/uczennicy pełnego okresu stażu (minimum 160 h stażu) w wysokości 1 750,00 zł brutto.
 • Proporcja ta ustalana będzie w momencie rozpoczęcia stażu. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych przed upływem zakończenia stażu. Dni wolne udzielane będą na pisemny wniosek ucznia po zatwierdzeniu opiekuna.
 • staż realizowany będzie w oparciu o umowę dwustronną podpisywaną przez ucznia/uczennicę i realizatora projektu.
 • staż realizowany będzie według zasad organizacji pracy przedsiębiorców.
 • stypendium stażowe zostanie wpłacone na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Realizacja powyższych form wsparcia realizowana będzie z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu, na podstawie „Umowy uczestnictwa w projekcie” oraz na podstawie „Umowy realizacji stażu w ramach projektu”.
 2. Formą zajęć będą ćwiczenia z elementami pracy w grupie prowadzone pod okiem trenerów specjalizujących się w danej tematyce, zajęcia odbywać się będą poza godzinami lekcji obowiązkowych, podczas ferii zimowych oraz w zjazdach weekendowych w salach szkolnych wyposażonych w niezbędny sprzęt.
 • 8 Zmiany dotyczące uczestnictwa w projekcie
 1. W szczególnych sytuacjach losowych uczestnik/uczestniczka może złożyć rezygnację z udziału w projekcie przed rozpoczęciem uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia lub w momencie zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają jej/jemu  rozpoczęcie uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnika/uczestniczki niepełnoletniego/ej rezygnacja musi być również podpisana przez jego rodzica. Rezygnację należy złożyć w biurze projektu lub punkcie rekrutacyjnym - Zespole Szkół, który zobowiązany jest do jej niezwłocznego przekazania do biura projektu. Następnie uczestnik/uczestniczka zostaje skreślony z listy uczestników projektu.
 2. Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany/na do udziału we wskazanych formach wsparcia może zostać również skreślony/a z listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych w przypadku:
 3. naruszenia zasad uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia określonych niniejszym regulaminem,
 4. naruszenia obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego w danym zakładzie pracy podczas odbywania staży,
 5. rezygnacji z nauki w Zespole Szkół,
 6. skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół,
 7. opuszczenia 10% i powyżej zajęć przewidzianych dla danej formy wsparcia (punkt nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych – zaświadczenia lekarskie)
 8. Skreślenia z listy uczestnictwa dokonuje Kierownik projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej. W razie nieuzyskania zgody ucznia/uczennicy, a w sytuacji ucznia/uczennicy niepełnoletniego/ej dodatkowo jego rodzica na uczestnictwo w projekcie z listy rezerwowej, proponuje się uczestnictwo następnemu/ej uczniowi/uczennicy w kolejności, aż do skutku.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika/ Uczestniczki w trakcie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia z własnej inicjatywy/winy, uczestnik/uczestniczka pokrywają koszty poniesione w związku z realizacją wsparcia - szczegółowo opisane w umowie uczestnictwa w projekcie.

 

 • 9 Obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu
 1. Przestrzeganie i sumienne wykonywanie postanowień umowy uczestnictwa w projekcie oraz zapisu niniejszego regulaminu.
 2. Poinformowanie beneficjenta o wszelkich zdarzeniach losowych utrudniających realizację umowy oraz postanowień niniejszego regulaminu w trybie natychmiastowym.
 3. Dbałość o sprzęt użyczony na czas odbywania zadeklarowanych form wsparcia.
 4. Obecność i potwierdzenie obecności na wszystkich zajęciach poprzez złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie tj. liście obecności/dzienniczku stażu.
 5. Czynny udział w ewaluacji udzielanego w projekcie wsparcia poprzez wypełnienie ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. Z zastrzeżeniem, że informacje zebrane w celach ewaluacyjnych wykorzystywane będą przez realizatorów projektu wyłącznie do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Instytucji Pośredniczącej tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz w Punkcie rekrutacyjnym. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę wytycznych programowych RPO WM, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
 2. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez beneficjenta.
 4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu i wchodzi w życie w dniu jego podpisania przez beneficjenta.

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych uczestników/czek powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 5 - Informacje o uczestniku/czce projektu

Załącznik nr 6 - Zgoda na prezentację wizerunku

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych uczestników/czek do zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

……………………………………..                                                                         ………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                   Czytelny podpis Beneficjenta

 

 

 

[1] Beneficjent zakłada możliwość zmiany liczby uczestników/czek z poszczególnych kierunków nauczania w porozumieniu z Partnerem – Zespołem Szkół oraz po ostatecznym zatwierdzeniu tej zmiany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

[2] uczeń z niepełnosprawnością – uczeń posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

[3] Beneficjent zakłada możliwość zmiany liczby uczestników/czek z poszczególnych kierunków nauczania w porozumieniu z Partnerem – Zespołem Szkół oraz po ostatecznym zatwierdzeniu tej zmiany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

[4] uczniowie/uczennice klas I wpisują  średnią ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum

[5] Beneficjent zakłada możliwość zmiany liczby uczestników/czek z poszczególnych form wsparcia w porozumieniu z partnerem – Zespołem Szkół oraz po ostatecznym zatwierdzeniu tej zmiany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

50206 odwiedzin